XMSK-nin laboratoriyasında peşəkar həkimlər və laborantlar fəaliyyət göstərir. Laboratoriya müasir analizatorlarla təchiz edilmiş və burada müəssisənin tələblərinə cavab verə biləcək bütün növ müayinələr həyata keçirilir.

Mikrobioloji müayinələr

Sidiyin mikrofloraya əkilməsi+ Antibotikoqramma

Nəcisin mikrofloraya əkilməsi + Antibotikoqramma

Nəcisin dizqrupaya əkilməsi+ Antibotikoqramma

Burundan götürülmüş yaxmanın əkilməsi+ Antibotikoqramma

Konyuktivadan götürülmüş yaxmanın əkilməsi+ Antibotikoqramma

Əsnəkdən götürülmüş yaxmanın əkilməsi+ Antibotikoqramma

Bağazdan götürülmüş yaxmanın əkilməsi+ Antibotikoqramma

Qulaqdan götürülmüş yaxmanın əkilməsi+ Antibotikoqramma

Yaradan götürülmüş materialın mikrofloraya əkilməsi+Antibotikoqramma

Civzədən götürülmüş materialın mikrofloraya əkilməsi+ Antibotikoqramma

Bəlgəmin mikrofloraya əkilməsi+ Antibotikoqramma

Vaginal yaxmanın mikrofloraya əkilməsi+ Antibotikoqramma

Prostat şirəsinin mikrofloraya əkilməsi+ Antibotikoqramma

Uretral yaxmanın mikrofloraya əkilməsi+ Antibotikoqramma

AF.Genital system (ureaplazma,mikoplazma)+ Antibotikoqramma

Ana südünün mikrofloraya əkilməsi+ Antibotikoqramma

Qanın sterilliyi+ Antibotikoqramma

Spermanın mikrofloraya əkilməsi+ Antibotikoqramma

Agız boşluğundan götürülmüş yaxmanın əkilməsi+ Antibotikoqramma

Xlamidiya yaxmada

1. Qanın ümumi analizi (QUİNTUS 5 PART hematology analizator  26 parametr )

2. Qan qrupu və rezus faktorun təyini

3. Sidiyin ümumi analizi                                                                                            

4. Sidiyin Neçiporenko üsulu ilə müayinəsi                                  

5. Helmintozların və bağırsaq protozoylarının, mədə və bağırsaq traktında həzm və sorulma proseslərinin pozğunluqlarının dəqiq təyini ücün koproloji müayinələr, eyni zamanda nəcisdə gizli qan, helikobakter pilori və kalprotektinin təyini

6. Uroginekoloji və androloji müayinələrdə geniş istifadə olunan urogenital və prostat vəzi şirəsindən hazırlanmış yaxmaların mikroskopiyası və spermatoqramma

7. Demodeks və göbələyə görə müayinə

 Koaquloqramma

 • Laxtalanma müddəti
 • Protrombin indeksi
 • Protrombin zamanı
 • İNR
 • APTT
 • Fibrinogen

.

Hormonlar  (VİDAS Avtomat Analizator)

 1. FSH
 2. LH
 3. Prolaktin
 4. Progesteron
 5. Estradiol
 6. 17 OH progesteron
 7. DHEA-S
 8. Ümumi Testosteron
 9. Kortizol
 10. TSH-tiroidstimuləedici hormon
 11. Total T3 –triyodtironin
 12. Free T3- sərbəst triyodtironin
 13. Total T4-tiroksin
 14. Free T4-sərbəst tiroksin
 15. Tg-Tireoqlobulin
 16. Anti Tg-Anti tireoqlobulin
 17. Anti TPO-Tiroid peroksidaza anticismi

Əks Fosfolipid sindrom

 1. Kardiolipin İgM
 2. Kardiolipin İgG

Diabetik testlər

 1. İnsulin
 2. C-peptid
 3. Qlikohemoqlobin HbA1C (SD A1cCare avtomat)

Hamiləlik testi

 • β-hCG—-Betta xorionik qonadotropin

Humoral immunitet

 1. İmmunoqlobulin A
 2. İmmunoqlobulin M
 3. İmmunoqlobulin G

Allergiya testi

 • İmmunoqlobulin E

Sümük metobolizmi

 • PTH-parathormon

Anemiya testləri

 1. Ferritin
 2. B12 (sianokobalamin)
 3. Fol turşusu

Onkomarkerlər

 1. AFP (alfa fetoprotein)
 2. CEA(Karsinoembrional antigen)
 3. PSA (prostatspesifik antigen)
 4. Free PSA (PSA-nın sərbəst fraksiyası)
 5. CA-15-3(süd vəzisinin onkomarkeri)
 6. CA-72-4 (karbohidrat antigeni)
 7. CA-125(yumurtalıqların onkomarkeri)
 8. CA-19-9 (mədəaltı vəzinin onkomarkeri
 9. β-hCG

Biokimyəvi testlər (Bio Screen MS-2000)

 1. Qlükoza
 2. Ümumi Zülal
 3. Albumin
 4. Bilirubin fraksiyaları (Ümumi,birləşmiş və sərbəst bilirubin)
 5. LDH (laktatdehidrogenaza)
 6. AST (aspartataminotransferaza)
 7. ALT (alaninaminotransferaza)
 8. QQT (qammaqlutamintransferaza)
 9. ALP (qələvi fosfataza)
 10. Kreatinin
 11. Qalıq azot
 12. Sidik cövhəri
 13. Xolesterin
 14. Triqliserid
 15. Ümumi lipidlər –HDL yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər,LDL aşağı sıxlıqlı,VLDL cox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (SD Lipid Care avtomat)
 16. Amilaza
 17. Sidikdə diastaza
 18. Lipaza
 19. Ca (kalsium)
 20. Mg (magnezium)
 21. Fe (dəmir)
 22. Ka (kalium) Na (natrium) Cl (xlor) Li (litium) (Easy Lyte avtomat)
 23. Revmoproba (CRP,RF,ASO)

İnfeksiyalar

 1. Toksoplazma gondi İgM
 2. Toksoplazma gondi İgG
 3. Sitomeqalovirus İgM
 4. Sitomeqalovirus İgG
 5. Herpes simpleks I.II İgM
 6. Herpes simpleks I.II İgG
 7. Xlamidiya İgM
 8. Xlamidiya İgG
 9. Rubella İgM
 10. Rubella İgG
 11. Brucella İgG
 12. Helikobakter pilori
 13. HİV
 14. Sifilis
 15. Hepatit B
 16. Hepatit C
 17. Malyariya
 18. Mikobakterium tuberkulum

Kardioloji markerler (Tiage Biosite avtomat)

 1. Mioqlobin
 2. Troponin İ
 3. CK-MB
 4. BNP
 5. D-dimer

Sitoloji və patohistoloji müayinələr

 1. Əməliyyat materiallarının patohistoloji müayinəsi
 2. Bioptatların patohistoloji müayinesi
 3. Urogenital materialın sitoloji müayinəsi

Ümumi klinik analizlər.

Tam qan  (18-22 parametr)+ EÇS

Qan üc göstərici ( Hb,EÇS, Leykosit)

Qan qrupu və rezus faktor

Sidiyin ümumi analizi

Sutkalıq sidikdə şəkərin təyini

Sidikdə zülalın təyini

Sidikdə bilirubinin təyini

Sidikdə urobilinogenin təyini

Sidikdə hamiləlik testi

Nəcisin ümumi analizi

Nəcisdə gizli qanın təyini

Nəcisdə kalprotektinin təyini

Helicobaker pylori  nəcisdə kart test

Nəcisdə qurd yumurtalarının təyini (Parasep üsulu)

Nəcisdə lyambliyanın (Giardia) təyini (kart test üsulu)

Nəcisdə Crypto+Giardia+Entamoeba təyini (kart test üsulu)

Nəcisdə Glostrdium difficile (GDH)+ Toxin A+B

Uretradan,uşaqlıq yolundan götürülmüş yaxmanın mikroskopiyası

Göbələyə görə müayinə

Demodex  dəridə

Demodex  kiprikdə

Biokimyəvi  analizlər

Qlükoza

Qlikohemoqlobin –HbA1c

Ümumi Zülal

Albumin

Sidik cövhəri (qanda)

Sidik cövhəri (sidikdə)

Qalıq azot

Kreatinin (qanda)

Kreatinin (sidikdə)

Sidik turşusu (uric acid) (qanda)

Sidik turşusu (uric acid) (sidikdə)

CPK (kreatinin fosfo kinaza)

LDH

ALT  (SGPT)

AST (SGOT)

Qələvi fosfataza (ALKP)

Amilaza ( qanda )

Amilaza (sidikdə diastaza)

Lipaza

Qamma -GT

Bilirubin fraksiyaları

Ümumi bilirubin

Düz bilirubin

Sərbəst bilirubin

Lipid spektri

Xolesterin (xolesterol)

Triqliserid

HDL xolesterin

LDL xolesterin

VLDL xolesterin

Atrogenlik indeksi

Elektrolitlər

Kalium-K

Natrium-Na

Kalsium- Ca

Magnezium -Mg

Fosfor -P

Dəmir-Fe

İonlaşmış Kalsiyum (türkiyə)

Sink-Zn (türkiyə)

Mis –Cu (türkiyə)

Litium –Li (türkiyə

Revmosınaqlar

C reaktiv zülal (CRP)

Anti –streptolizin (ASO)

Revma factor (Rf)

Anti CCP (Anti Cyclic Citrullinated Peptide) (türkiyə)

Kardio markerler

BNP

Toponin kart test

Troponin rəqəmli

D dimer

Koaquloqramma

Laxtalanma müddəti

Protrombin indeksi

Protrombin zamanı

İNR

APTT

Fibrinogen

D-dimer

Onkomarkerlər

CEA

CA-125

CA-15-3

CA-19-9

AFP

PSA total

PSA free

Tiroqlobulin

Kalsitonin

Vitaminlər

Vitamin D (25 OH –dihidroksivitamin)

Vitamin B12

Fol turşusu

İmmunoqlobulinlər

İgD

Total İgE

Otoantikorlar (türkiyə)

Anti ENA ScL 70

Anti ENA SS –A (RO)

Anti ENA U-RNP

Anti mitokondri antitelası (AMA)

Anti Sentromer antitelası

Anti-ds-DNT

Anti Mullerian Hormon

İnfeksiyalar

Prokolsitonin

EBV İgM (infeksion mononukleoz)

EBV İgG (infeksion mononukleoz)

Cardiolipin İgM

Cardiolipin İgG

CMV İgM

CMV İgG

Xlamidiya İgM

Xlamidiya İgG

HSV I İgM

HSV I İgG

HSV II İgM

HSV II İgG

Rubella İgM

Rubella İgG

Toxoplazma İgM

Toxoplazma İgG

Brucella İgG

Brucella antigen test

Hepatit A (HAV) kart test

Hepatit B (HBsAg) kəmiyyət

Hepatit B (HBsAg) kart test

Hepatit C (anti HCV) kəmiyyət

Hepatit C (anti HCV) kart test

HİV (QİCS) kart test

RW (sifilis) kart test

Malyariya kart test

Mikobacterium tutuberkulum kart test

Helicbakter pylori qanda kart test

Helicbakter pylori  nəcisdə kart test

β-HCG qanda kart test

Hormonların tədqiqi

TSH

Sərbəst T3 (free)

Sərbəst T4 (free)

Ümumi T3 (total)

Ümumi T4 (free)

Anti TPO

Anti Tg

Prolaktin

LH

FSH

Ümumi testesteron

Sərbəst testesteron (total)

Estradiol

Progesteron

17-OH progesteron

DHEA-S

Kortizol

Ferritin

İnsulin

C peptid

PTH (paratiroid hormon)

Β-HCG – xorionik qonadotropin

ACTH (adrenokotikotropik hormon) (türkiyə)

Digər testlər

Alkotest

Narkotest 5parametr (AMP,BAR,COC,THC,MOP)

QH (Qrowth Hormon) böyümə hormone (türkiyə)